Ah I know some with Parkinson's too...

Rock Steady Boxing. The real thing.

De basis van Rock Steady Boxing.
Hieronder dez samenvatting van RSB met een 1 op 1 vertaling.

Waarom al die ‘certificates’?
Je wilt als sporter met Parkinson zeker weten dat je goed zit. Je wilt als sponsor, financier of subsidieverstrekker zeker weten dat alles klopt en je niet een advocaat uit Amerika aan je broek krijgt. En je wilt als aanbieder van RSB zuinig zijn op de aan jou toevertrouwde intellectuele eigendom.

Samenvatting
Alleen als je de RSB Online Training en de RSB Affiliate Certification Training succesvol hebt afgerond, mag je RSB trainingen geven en dan alleen vanuit je eigen Affiliate.

Heb je alleen de RSB Online Training gedaan, dan mag je alleen op de Affiliate locatie training geven waar je werkt. RSB is een door Amerikaanse wetgeving beschermde methode.

Iedere RSB Affiliate tekent voor vertrouwelijk omgaan met het curriculum, voor een zeer streng concurrentiebeding (op bv het verkopen of vermarkten of uitrollen van de RSB-methode onder namen als Parkinson boksen, Parkinsonboxen, etc) en voor gebruik van de intellectuele eigendom van kennis, materialen en (beeld-)merken volgens de Affiliate Agreement met RSB.

Rock Steady Boxing Het Gooi

Hoe weet je of je met een door RSB geauthoriseerde RSB Affiliate te maken hebt?

In Nederland is dat niet zo moeilijk. Er zijn er maar twee. Rock Steady Boxing Het Gooi is er 1 van. Onderdeel van ParkinsonSport.nl.

ParkinsonSport.nl


Source: Rock Steady Boxing, Indianapolis

De volledige RSB-tekst

During our fun, interactive hands-on Affiliate Certification Training (ACT) program, you will learn how intense exercise impacts Parkinson’s.

Tijdens onze leuke, interactieve hands-on Affiliate Certification Training (ACT), leer je hoe intensieve training Parkinson beinvloedt.

The Affiliate Certification Training program provides an overview of Parkinson’s disease and beginner boxing technique. Don’t worry, you don’t need to be a boxer to complete this course! The course includes an online 15 Round Certification Training and a one-day, hands-on training in our Parkinson’s classes at an authorized RSB Affiliate location. Participants will learn to conduct a class and scale for every ability level.  Business tips for running a successful affiliate program will be presented.

De Affiliate Certification Training geeft je een overzicht van wat Parkinson is, zowel als van bokstechniek voor beginners. Maak je geen zorgen, je hoeft geen bokser te zijn om deze training af te ronden. De training bevat een online 15-Modules Certification Training en 1- of 2-daags hands-on training in onze Parkinson groepen op een geauthoriseerde RSB Affiliate Locatie. Deelnemers leren hoe je een groep leidt, voor elk niveau. Je krijgt ook tips voor het opzetten van een succesvol Affiliate programma.

To attend, Coaches should be at least 18 years of age and must complete both the online training course and the one-day hands-on training to be eligible for coaching certification.

Om deel te mogen nemen aan de ACT, moet een coach tenminste 18 jaar oud zijn en zowel de online training en de 1-of 2-daagse hands-on training hebben afgerond, om de coaching certificering te ontvangen.

At the completion of the ACT you will be certified to teach the “Rock Steady Method” in your own community and join our Affiliate family, leading the way in the fight against Parkinson’s disease.

Bij afronding van de ACT ben je gecertificeerd om de ‘Rock Steady Methode’ in je eigen plaats aan te bieden en lid te worden van onze Affiliate familie, vooroplopend in de strijd tegen Parkinson.

We have taught thousands of people from all over the world the Rock Steady Method – join us!

We hebben duizenden mensen over de hele wereld de Rock Steady Methode geleerd – join us!

During the Affiliate Certification Training (ACT), you will learn boxing skills and techniques and the specific ways that intense exercise impacts Parkinson’s. This training is intended for personal trainers, physical therapists, rehab facilities, boxing coaches, community centers – anyone who wants to learn how to begin group RSB classes in their own community and join our affiliate family.

Tijdens de Affiliate Certification Training (ACT) leer je boksvaardigheden – en technieken en leer je de specifieke manier waarop intense training van invloed is op Parkinson. Deze training is bedoeld voor personal trainers, fysiotherapeuten, revalidatiecentra, wijkcentra, bokstrainers – voor iedereen die wil leren hoe je een RSB groep in je eigen omgeving start vanuit onze Affiliate familie.

The ACT provides an overview of Parkinson’s disease, beginning boxing techniques and adaptations of our fitness program designed to combat 23 common symptoms of PD. The course includes both an online 15 Round Certification Training as well as a one-day hands-on training in our Parkinson’s classes at an authorized RSB Affiliate location.

De ACT geeft je een overzicht van Parkinson, van bokstechniek voor beginners en van aanpassingen van ons fitness programma, toegesneden om de 23 meest voorkomende symptomen van Parkinson te bestrijden. De training bevat zowel een online 15-modules Certification Training als een 1-daags of 2-daagse hands-on training in een Parkinson groep op een geauthoriseerde RSB Affiliate locatie.

This graded online educational training provides the knowledge and understanding of the special challenges of working with the PD population, while the hands-on experience at one of our RSB Affiliate locations bridges the gap between theory and practice and provides examples of how to conduct a class and scale for any ability level. Together, this provides attendees a foundational education that prepares them to begin training people with PD in their home community.

De online educatie training biedt kennis en begrip van de bijzondere uitdaging van het werken met mensen met Parkinson, terwijl de hands-on ervaring op een van onze RSB Affiliate locaties een brug slaat tussen theorie en praktijk – en voorbeelden geeft van hoe je een groep traint en samenstelt voor elk niveau van Parkinson.

Rock Steady Boxing focuses on the people we serve, not the building or the organization hosting the program. Successful Rock Steady programs are being presented in boxing gyms, senior centers, hospital rehabilitation centers, private clubs, garages and anywhere a heavy bag is available.

Rock Steady Boxing richt zich op de mensen voor wie we werken, niet op een gebouw of een organisatie waar het programma draait. Succesvolle Rock Steady Boxing programma’s vind je in boksscholen, senioren centra, revalidatiecentra, particuliere sportclubs, garages en overal waar een bokszak beschikbaar is.

COACHES FROM EXISTING LOCATIONS/COACHES OP BESTAANDE LOCATIES

RSB is pleased to invite coaches at existing affiliate locations to provide a professional development opportunity for your coaching staff by enrolling them in our Online Certification Training. This in-depth course will provide a knowledge of Parkinson’s disease and boxing basics that will enhance their effectiveness in your gym.

RSB nodigt coaches op bestaande affiliate locaties uit om hun staf een professionele ontwikkeling aan te bieden door ze in te schrijven voor onze Online Certification Training. Deze in-depth training geeft je kennis van Parkinson en van boks basics, waarmee je effectiever kunt trainen.

15 ROUND CERTIFICATION/15 MODULES CERTIFICERING

This 15 Round Certification Training encompasses all of the principles and techniques neccessary to enhance the participant’s knowledge of coaching at a successful affiliate location. Achieving a passing score at the conclusion of the Online Training will qualify the participant to receive a RSB Coach Certificate and a “Coach” t-shirt and the opportunity to become a “head coach” at an affiliate location.

Deze 15 Modules Certificering Training bevat alle principes en technieken die je nodig hebt om kennis te versterken van coaching op een succesvolle affiliate locatie. Als je de online training met een ‘voldoende’ hebt afgerond, ben je gekwalificeerd om het RSB Coach Certificaat te ontvangen, het ‘Coach’ t-shirt en de mogelijkheid om ‘head coach’ te worden op een affiliate locatie.

COURSE COVERAGE/INHOUD VAN DE TRAINING

Click RSB Online Certification Content to see what information is covered in our online training.
Klik op RSB Online Certification Content om te zien wat de inhoud van onze online training is.

Please note: Online Certification is reserved for staff at current affiliate locations. It will not prepare a coach to become a full affiliate of Rock Steady Boxing, and information concerning the Affiliate license or establishment of a new affiliate location is not included. Coaches who only take the online course will not be able to open a new RSB location without completing the full Affiliate Certification Training which includes the live one-day seminar.

Let op: Online Certification is voorbehouden aan medewerkers van een bestaande affiliate locatie. De training bereidt een coach niet voor om Affiliate van Rock Steady Boxing te worden en informatie over de Affiliate licentie of over de vestiging van een nieuwe Affiliate locatie is niet inbegrepen in de training. Coaches die alleen de online training hebben gedaan, mogen geen nieuwe RSB locatie openen, zonder de Affiliate Certification Training af te ronden, inclusief de 1- of 2-daagse live training.

Price: $399

  • 8 week time limit to complete the course – additional fees apply for time extension 
  • non-refundable / non-transferable 

Ready to register? Contact your Affiliate Specialist for the private registration link, or email info@rocksteadyboxing.org. 

Close Menu